در مورد تجاوز جنسی در باداون ، اگر زنی به خوبی سقوط می کرد ، مدارک او باید پیدا می شد – پرونده باداون

[ad_1]

مورد تجاوز جنسی

مورد تجاوز جنسی
– عکس: عمار یولا

مورد تجاوز در بدوان

مورد تجاوز در بدوان
– عکس: عمار یولا

مورد تجاوز دسته جمعی در بودائون

مورد تجاوز دسته جمعی در بودائون
– عکس: عمار یولا

تیم پزشکی قانونی برای تحقیقات در محل حاضر شدند

تیم پزشکی قانونی برای تحقیقات در محل حاضر شدند
– عکس: عمار یولا

در این قفس یک چاه وجود دارد

در این قفس یک چاه وجود دارد
– عکس: عمار یولا

مورد تجاوز در بدوان

مورد تجاوز در بدوان
– عکس: عمار یولا

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید